top of page

Meten is weten: kennis is belangrijk bij strategische veranderingen

Bijgewerkt op: 18 feb. 2022

Het ontwikkelen van nieuwe kennis is noodzakelijk voor ieder bedrijf, dus ook voor familiebedrijven. Op basis van deze kennis kunnen strategische veranderingen geïnitieerd en geïmplementeerd worden. Echter, de mate waarin men nieuwe kennis herkent, integreert en aanwendt in het bedrijf en uiteindelijk ook toepast voor commerciële doeleinden verschilt van bedrijf tot bedrijf. Om strategische veranderingen te bekomen, is het vooral belangrijk dat de medewerkers de nieuwe kennis daadwerkelijk gebruiken. Dit gebeurt vooral in die bedrijven die interne informatie combineren met externe inzichten en deze informatie ook voldoende uitwisselen tussen de verschillende eenheden in een onderneming.


Nieuwe kennis kan ontwikkeld worden zowel op basis van interne informatie, als op basis van extern verzamelde gegevens. Bij interne informatie en kennis denken we in de eerste plaats aan het prestatiemeetsysteem dat gebruikt wordt in de onderneming om via een reeks indicatoren de prestaties van de onderneming op diverse vlakken (financieel, interne bedrijfsprocessen, klantenperspectief, leer- en groeivermogen) op te volgen. Deze prestatiemeetsystemen maken onderdeel uit van het managementcontrolesysteem van een onderneming. Uit ons onderzoek is gebleken dat bedrijven het in de eerste plaats belangrijk vinden om de financiële prestaties te meten. Hierbij kijkt meer dan 90% van de bedrijven vooral naar het operationeel resultaat en 70% naar de netto kasstroom. Daarnaast volgen 76% van de bedrijven “de klachten van de klanten” en 85% van de bedrijven “personeelstevredenheid” op. Opvallend is dat hoe meer diverse indicatoren er gebruikt worden in een bedrijf om de prestaties van het bedrijf op te volgen, hoe meer strategische veranderingen we zien. Bedrijven gebruiken de informatie uit de prestatie-indicatoren op twee manieren: ten eerste als controlemiddel om afwijkingen op de vooropgestelde doelstellingen te meten en indien nodig corrigerende maatregelen op te starten en ten tweede als middel om communicatie en discussie te stimuleren met betrekking tot de strategie en het mogelijk wijzigingen van deze strategie.


Wanneer informatie en kennis extern wordt vergaard, merken we dat meer dan 70% van bedrijfsleiders van familiebedrijven regelmatig kiest voor beurzen, conferenties en wetenschappelijke tijdschriften als bron voor nieuwe kennis. Opvallend is wel dat familiebedrijven bepaalde externe kennisbronnen meer op continue basis gebruiken dan niet-familiebedrijven. Zo maakt bijna 9% van de familiebedrijven continu gebruik van consultants, terwijl dit net geen 4% is bij niet-familiebedrijven. Dit verschil zien we ook bij de informatievergaring via overkoepelende industrie-associaties (14% bij familiebedrijven tegenover 8% bij niet-familiebedrijven) en online gemeenschappen (8% tegenover 2,5%). Verrassend is ook dat externe laboratoria weinig worden gebruikt als externe kennisbron, maar vooral dan bij niet-familiebedrijven. 43% van de niet-familiebedrijven doet nooit een beroep op deze labo’s terwijl dit percentage maar 24% bedraagt bij familiebedrijven. Het meer gebruiken van deze kennisbron is echter wel voordelig voor familiebedrijven want deze bron heeft een erg sterke positieve invloed op de initiatie van strategische veranderingen. We zien ook dat het gebruik van consultants, de online gemeenschappen en de beurzen, conferenties en wetenschappelijke tijdschriften een positief effect hebben op strategische veranderingen in een bedrijf.

Kommentare


bottom of page