top of page
Man Hands On Keyboard

Veelgestelde vragen

Wat verstaan we onder een "familiebedrijf"? 

Een familiebedrijf verwijst naar een bedrijf waarin een familie een belangrijke invloed uitoefent op het eigenaarschap en/of het management van het bedrijf en een langetermijnsvisie heeft over hoe het bedrijf een meerwaarde kan opleveren voor de familie, vaak over verschillende generaties heen. Concreet betekent dit volgens de academische literatuur dat één bepaalde familie 50% of meer van de aandelen van het bedrijf in handen heeft en minstens 2 leden van diezelfde familie een belangrijke invloed uitoefenen op het bedrijf, bijvoorbeeld door lid te zijn van het top management team of de raad van bestuur. Een ander kenmerk van een familiebedrijf is dat het bedrijf ook door de CEO/zaakvoerder als een familiebedrijf beschouwd wordt.

Wat wordt er bedoeld met "strategische veranderingen"? 

De dag van vandaag worden bedrijven geconfronteerd met een omgeving die continu in verandering is. Om te kunnen overleven en zich te kunnen blijven onderscheiden van de concurrentie, is het daarom cruciaal dat (familie)bedrijven strategische veranderingen ondernemen. Maar wat wordt hier nu precies mee bedoeld? In de literatuur worden strategische veranderingen gedefinieerd als het huidige en toekomstige gebruik van resources en interacties met de omgeving die bepalen of de bedrijfsdoelen gerealiseerd worden. Strategische veranderingen verwijzen dus naar de manieren waarop bedrijven omgaan met veranderende competitieve, technologische en sociale omgevingen die hun voortbestaan en effectiviteit mogelijk in het gedrang kunnen brengen.

Waarom wordt er gefocust op 4 werkpakketten? 

De vier werkpakketten vloeien voort uit vier belangrijke hiaten in de literatuur. Samen vormen ze de vier centrale wetenschappelijke doelstellingen die we met het project willen realiseren. De inzichten uit deze werkpakketten zullen niet alleen essentiële nieuwe inzichten opleveren voor de academische literatuur rond strategische verandering in familiebedrijven, maar ook resulteren in innovatieve praktijkinzichten.

Wie is er betrokken bij dit project? 

Het project is een samenwerking tussen Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen. Voor meer informatie over de teamleden die betrokken zijn bij het project verwijzen we u graag door naar onze team pagina. Dit onderzoeksteam wordt daarnaast bijgestaan door een heel aantal partners, die er met hun input mede voor zorgen dat het project ook voor de praktijk enorm waardevol is.  

Hoe wordt het project gefinancierd? 

Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door het SBO-programma van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). 

Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van het onderzoeksproject. Waar vind ik deze terug?

De nieuwste resultaten van het onderzoeksproject worden steeds gedeeld via onze Nieuws pagina en via de social media kanalen van RCEF (Universiteit Hasselt) en de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (Universiteit Antwerpen).

Mijn organisatie heeft interesse in deelname aan het valorisatietraject van dit onderzoeksproject. Hoe kunnen wij hierbij betrokken worden?

Om (vrijblijvend) te bespreken of en hoe uw organisatie kan bijdragen aan het valorisatietraject van dit project kan u steeds contact met ons opnemen via strategicchange@uantwerpen.be of via het contactformulier. 

Anker 2
bottom of page