top of page

Werkpakketten 

Het onderzoeksproject bestaat uit vier werkpakketten, die samen een all-in overzicht geven van strategische veranderingen in familiebedrijven. 

De vier hoofdtopics of zogenaamde werkpakketten waaruit dit onderzoeksproject bestaat, zijn de volgende:

Controle-systemen

In dit werkpakket onderzoeken we hoe en wanneer Management Controle Systemen (MCS) het kennismanagement van familiebedrijven zodanig beïnvloeden dat nieuwe strategieën worden ontdekt, geïnitieerd, en succesvol geïmplementeerd. De belangrijkste onderzoeksvragen die hierbij gesteld worden zijn: Hebben familiebedrijven nood aan verschillende MCS in diverse stadia van het strategieproces? Is de relatie tussen kenmerken van MCS, kennismanagement, capaciteitsopbouw en strategische verandering context-afhankelijk? Wat zijn de antecedenten van inkopen van kennis door familiebedrijven? Welke combinatie van interne kennisopbouw en inkopen van externe kennis leidt tot kennisgeneratie die strategische verandering ondersteunt en veranderingsbereidheid stimuleert?

Emoties

In dit werkpakket onderzoeken we hoe niet-financiële doelstellingen, leerkaders, "affect climate" en een cultuur van organisatieleren strategische veranderingsbereidheid beïnvloeden. De centrale onderzoeksvragen zijn: Hoe ontwikkelen actoren in familiebedrijven bereidheid voor strategische verandering en wat zijn de belangrijkste invloeden en katalysatoren? Hoe beïnvloeden leerkaders individuele cognitieve en affectieve veranderingsbereidheid? Hoe beïnvloedt de manier waarop leiders nieuwe situaties kaderen veranderingsbereidheid? Hoe ontwikkelt zich een "affect climate" en beïnvloedt het cognitieve en affectieve veranderingsbereidheid op groepsniveau? Welke (bevorderende/belemmerende) rollen spelen leiders?

Governance

Dit deel van het onderzoeksproject bekijkt de interacties tussen het eigenaarschap, het management en de raad van bestuur van het familiebedrijf en de invloed van deze samenhangende governance mechanismen op strategische verandering. De sleutelvragen zijn: Hoe beïnvloeden de relaties tussen topmanagementteams en raden van bestuur strategische verandering in familiebedrijven? Wat is de rol van familiale governance mechanismen en hoe interageren deze met andere governance structuren in het faciliteren van strategische verandering? Wat is de rol van contextfactoren?

Financiering

Dit onderdeel focust op de rol en impact van financieringsbeperkingen in strategische veranderingsprocessen, zowel vanuit aanbod als vraag perspectief. Alternatieve financieringsbronnen om strategische verandering te initiëren en implementeren en potentiële bottlenecks worden bestudeerd. De aandacht gaat ook naar generatieverschillen. Strategische verandering onderzoeken vanuit deze diverse perspectieven biedt een overkoepelend wetenschappelijk kader over strategische verandering en veranderingsbereidheid in familiebedrijven en vormt de basis voor de vele valorisatieacties van het project.

bottom of page